ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Yeniköy Mahallesinde İftar Yemeği
23 Mayıs 2019
E-BELEDİYE
13 Haziran 2019

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TİREBOLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikesiz katı atıkların toplanması ve nakli için 2 adet araç kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/269193

1-İdarenin

a) Adresi : Çarşı Mahallesi Gazipaşa Caddesi 198 28500 Tirebolu/GİRESUN TİREBOLU/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4544114016 – 4544112077
c) Elektronik Posta Adresi : info@tirebolu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tirebolu Belediyesi sınırları ve mücavir alanda oluşan tehlikesiz atıkların toplanması, aktarma istasyonuna nakli ve temizlik işlerinde kullanılmak üzere 6 ay süre ile 2 adet şoförsüz araç kiralama hizmet alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tirebolu Belediyesi Toplantı salonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çarşı Mahallesi Gazipaşa Cad. No:198 Tirebolu/GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 26.06.2019 – 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1 adet 2013 model ve üzeri en az  7+1 en fazla 8+1 m3  kapasiteli  hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ,800-1000lt lik konteyner kolları bulunacaktır .Motor gücü en az 150 hp olacaktır. 1 adet 2013 model ve üzeri en az 11+1,5 m3 ve en fazla 12+1,5 m3 kapasiteli konteyner yıkamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ,motor gücü en az 190 hp olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Araç -makina ile yapılan kentsel temizlik işleri veya çöp kamyonu kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.Benzer işlere sunulan iş deneyim belgeleri ,benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise ,benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer  iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulması zorunludur


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tirebolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (on) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Comments are closed.