TİREBOLU BELEDİYESİ ESTETİK KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TİREBOLU BELEDEYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ
2 Temmuz 2019
Tirebolu Belediye Başkanlığı Plan değişikliği İlanı
8 Temmuz 2019

TİREBOLU BELEDİYESİ ESTETİK KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç
MADDE.1- Bu Yönetmeliğin amacı, Tirebolu Belediyesi yetki ve görev sınırları içerisinde 2863 sayılı
Kanun kapsamı dışında kalan yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek
Belediye sınırları içerisinde mevcut, yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar,
cadde ve anayollarda cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, mühendislik kentsel tasarım ve
peyzaj mimarlığı disiplinlerinin, katılım ve sentezi ile yaratıcı ve estetik çözümlere dönük bina cepheleri
ile örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek üzere görüş bildirmek üzere oluşturulan
Estetik Kurul ́un çalışma kurallarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE2- Bu Yönetmelik; Tirebolu Belediyesi Estetik Kurulu ́nun kuruluş, görev ve çalışma esas ve
usullerini kapsar.
Yasal Dayanak
MADDE3- Bu yönetmelik 3194 sayılı yasanın 1, 21 ve 40’ncı maddeleri, ile 5393 sayılı Belediye
kanununun 15/b maddesi ile 6306 sayılı yasanın 17.maddeleri ve Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda düzenlenmiştir.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE4- Bu yönetmelikte:
Başkan: Tirebolu Belediye Başkanını,
Belediye: Tirebolu Belediyesini,
Kurul: Tirebolu Belediyesi Kent Estetik Kurulunu,
Sekreterya: Tirebolu Belediyesi Kent Estetik Kurulu Sekretaryasını,
Raportörlük: Tirebolu Belediyesi Kent Estetik Kurulu Raportörlüğünü
Teknik Personel: Mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ve mühendis unvanlarından birine sahip kişiyi ifade
eder.
Rekreasyon Alanları : Bireyin bedensel ve ruhsal dinlenme gereksinimini karşıladığı, boş zamanlarını
geçirdiği kamuya açık alanlardır.
Vandalizm: Kamunun ya da başkasının malına veya mülküne bilerek veya isteyerek zarar vermektir.
Yaya Üst Geçitleri: Yayanın üstte taşıtın altta olduğu yaya-taşıt ayrımıdır.
Yaya Alt Geçitleri: Yayanın altta taşıtın üstte olduğu yaya-taşıt ayrımıdır.
İletişim ve haberleşme araçları: Her türlü anten, radyo ve televizyon vericileri ile baz istasyonları
gibi araçları,
Taşıt Yolları: Taşıtların hareket ettiği her türlü teknik alt yapıyı barındıran arazi şeritleridir.
Estetik Değer: Malzeme, biçim, renk, duygu, uyum gibi değerlerin birlikteliğidir.
Reklam, İlan ve Tanıtım Uygulama Elemanları: Çevrenin anlaşılmasını, nesnelerin amaç
doğrultusunda kullanılmasını ve toplumsal ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan, insanları bir yöne
yönlendirme, haber alma-haber verme, tanıtım ve reklam amacı taşıyan elemanlardır.
Sınırlandırma elemanları: Dış mekan içinde insan trafiğinden çok, oto trafiğinin görsel
engel oluşturmadan kontrol altında tutulmasını sağlayan düzenleme elemanlarıdır.
Kentsel Mekan Öğeleri: Kentsel yerleşmenin kent halkı tarafından kavranmasını sağlayan öğelerdir.

Kent Mobilyaları: Yaşadığımız çevrede sokak, yol, cadde ve meydanlar ile rekreasyon amaçlı genel ya
da özel kullanım alanlarında yer verilen, konforun ve çevre kalitesinin göstergesi durumundaki oturma,
barınma, koruma, kuşatma, ulaşım, danışma, aydınlatma, iletişim, betimleme, oyun ve spor gibi temel
fonksiyonları destekleyip güçlendiren, toplumsal yaşamı kolaylaştırıp kullanıcıların beğenilerini
kazanan elemanlardır. Kent mobilyaları aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
Alt Yapıya Bağlı Donatı Elemanları Alt Yapıya Bağlı Olmayan Donatı Elemanları

 • Yol Aydınlatıcıları * Döşeme Elemanları
 • Alan Aydınlatıcıları * Geçici Trafik Lambaları, Trafik İşaretleri
 • Telefon Kabinleri * Yaya Bariyerleri
 • Parkmetreler * Reklamlar, Posterler
 • Trafik Lambaları ve Aydınlatmalı Trafik Kolonları * Sokak Levhaları, Numaralar, Ticari Tabelalar
 • Çeşmeler * Gölgelikler, Tenteler
 • Satış Birimleri *PTT kutuları
 • Alt Yapı Tesisleri Bakım Kapakları * Bayrak, Flama Direkleri
 • Meydan Saatleri * Çiçeklikler
 • Otobüs Durakları-ATM * Sınırlayıcı Elemanlar
 • Izgaralar * Yönlendiriciler, Yer Belirleyiciler
  *Elektrik Trafoları-Elektrik Direk ve Hatları *Baz İstasyonları-Yedek Güç Sistemleri
 • Aydınlatmalı Kolonlar * Çöp Kutuları
  *Elektrik Saha Dolapları * Oturma Elemanları
  *Telekom Saha Dolapları ve iletim kablo ve kutuları * Oyun Alanı Elemanları
  Estetik Kurulun Oluşumu
  MADDE5- Bu yönetmeliğin uygulamasında Belediye Başkanlığınca “Estetik Kurul” oluşturulur. Kent Estetik
  Kurulu;
  5.1 Belediye Başkanının Belediye Meclis Üyeleri arasından teklif edeceği 2 kişi,
  5.2 Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü ve önereceği 1 teknik personel
  5.3 Kentsel Tasarım Müdürü
  5.4 Tirebolu’ da İkametgah eden ve serbest çalışan, mimar veya İnşaat mühendisi,
  5.5 Tirebolu Çevre, Kültür ve Turizm Derneğini kendi aralarından önereceği Yönetici veya üyelerinden
  bir kişi.
  Yukarıda unvan ve görevleri yazılı olan toplam 7 kişiden oluşur. Kurul üyeliğine Başkan onayı ile atama
  yapılır.
  Kurula; Belediye Başkanının Belirleyeceği Meclis Üyesi Başkanlık eder. Kurul Başkanının yokluğunda,
  Kurul Başkanının onay verdiği üye başkanlığa vekalet eder. Kurul üyelerinden üyeliği düşenlerle ilgili
  atamalar Belediye Başkanınca yapılır ayrıca, kurulun farklı sebeplerle iş görememesi durumunda Belediye
  Başkanı, kurulu lağvederek yeni bir kurul oluşturulmasını sağlayabilir.
  Estetik Kurul Üyelik Süresi, Üyeliğin Sona Ermesi
  MADDE6- Kurul üyelik süresi; Kurul üyelik süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda tüm üyelerin ataması yeniden
  yapılır. Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan veya toplantılara 1 yıl içinde yapılan
  toplantı sayısının %30’ından fazlasına katılmayan kişinin üyeliği sona erer. Boşalan üyeliklere yeni bir üyenin
  atanması Başkanlıktan talep edilir.

2

Estetik Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE 7-Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
7.1 Kent estetik Kurulu reklam ve tanıtım panoları ile şehirciliğin gelişimine veya estetiğine yönelik kent
mobilyalarının tip, şekil ve niteliklerinin belirlenmesi, düzenlenmesi için çalışmalar yapar ve bunların yapımı
aşamasında görüş bildirir, şehirde görsel kirliliği önleyici ilke ve esaslar.,
Görsel kirliliğinin önlenmesine yönelik ilke ve esaslar;
(1) Görüntü kirliliğini oluşturan etmenlerin önlenmesine yönelik olarak ilgili tüm kişi, kurum ve
kuruluşun azami derecede hassasiyet göstermesi,
(2)Görüntü kirliliğine yol açan yapılar ile bu yapıların çevresinde farklı amaçlarla kullanılan her türlü
donatım, tanıtım ve düzenleme elemanlarının estetik ve fonksiyonel hedeflere uygun olarak seçilmesi,
(3) Hava kirliliği, yeşil alan yokluğu, monoton ve iç içe yapılaşma, görüş alan darlığı, dış cephe
görüntüsündeki karmaşa, enkazlar, birikintiler, gelişigüzel atıklar, levha ve tabelalardaki oransızlık ve
gelişigüzellik gibi kentlerde kirlilik oluşturan görüntülerin engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin
alınması,
(4) Bina ve sair yapıların bir araya gelerek oluşturdukları çevrenin yalnızca insanların biyolojik
gereksinimlerini karşılayan işlevsellik değil, aynı zamanda toplumların psikolojik ve entelektüel
gereksinimlerini karşılayan estetik nitelikler taşıyacak şekilde oluşturulması,
(5) Belediye idari ve yetki sınırlarında, çevre ve şehir estetiği ile yöre mimari dokusunun korunmasına
yönelik olarak kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması ve uygulamalarda dikkate alınması,
(6) Elektrik iletim ve aydınlatma direkleri, Trafolar, Saha dolapları, Bina cephelerindeki İletişim
kablo ve kutuları ile İletişim ve haberleşme araçlarının, çevre ve şehir estetiğinin ön planda tutularak
görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde uygun alanlara yerleştirilmesi,
(8) Bu Yönetmelikte yer alan hususların detaylandırılması, alınması gereken önlemleri içeren usul,
esas ve kriterlerin belirlenmesi kapsamında bu Yönetmeliğe bağlı kalmak koşuluyla, ilgili Kurul İlke
kararları alır.
7.2 Estetik Kurul, özellikle yoğun kullanılan şehrin ana bulvarlarında, meydan, cadde, park-bahçe,
otopark, yeşil alanlar vb. yerlerde her türlü yapı (asfalt, parke, bordur, tretuar, kanal vb) düzenlemelerinde ve
bu yönetmeliğin uygulamasında gördüğü her türlü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinde veya yeni
tekniklerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda ilke kararları alarak Belediye Başkanı’nın
onayına sunar,
7.3 Kent Estetik Kurulunun görev alanına giren şehrin ana bulvarlarında, meydanlarında, caddelerinde ve
parklarında, kent donatılarının -kamusal alan niteliği taşıyan alanlarda anlam bütünlüğü içinde ele alınmasını
sağlamaya yönelik olarak- konumları, tasarımları ve Kent Mobilyaları hakkında ilke ve esaslar.
Kent Mobilyalarına yönelik ilke ve esaslar;

 1. Sahil Üzerinde buluna işletmeler; Kent mobilyalarının tasarım projeleri, biçim, renk,
  malzeme ve yer seçimi doğrultusunda Estetik Kurul ́un görüşü alınır.
 2. Kentin kendine özgü doğal, tarihi ve kültürel yapısını yansıtan tasarımlar yapılarak kentlere
  kimlik kazandırılır veya kent kimlikleri yaşatılır.
 3. Ergonomi ve çeşitli fiziksel özellikleri ile engellilerin kullanımı açısından ilgili standartlar
  sağlanır.
 4. Tasarımlarında fonksiyonel ve estetik özellikler dikkate alınır, aynı zamanda olabildiğince
  özgün tasarımlar yapılır.
 5. Taşınabilirlik, monte edilebilirlik ve yedek parçaların bulunabilmesine özen gösterilir.
 6. Bakımı kolay veya fazla bakım gerektirmeyen elemanlar tercih edilir.
 7. Çabuk bulunabilmesine ve sağlam olmasına özen gösterilir.
 8. Vandalizm ́e dayanıklılığı sağlanır.
 9. Baz istasyonları, Elektrik iletim ve aydınlatma direkleri, Trafolar, Saha dolapları, Bina
  cephelerindeki İletişim kablo ve kutuları, Bakım ve onarımları [boya, tamir vs. düzenli olarak
  yapılır].
 10. Yeterli sayıda olmaları sağlanır.
 11. Bir mekana, farklı kurumlarca konulacak kent mobilyalarının birbiriyle uyumlu olması
  sağlanır.

3

 1. Kent mobilyalarının seçimi ve kullanımında kentsel mekanların kalitesinin yükseltilmesi ve
  modern kent görünümü yaratılması hedeflenir.
 2. Sokak ve caddelere yeterli aydınlatma elamanı konulur.
 3. Aydınlatma elemanları insan ölçeğinde ve işlevsel olması sağlanır.
 4. Telefon kabinlerinin diğer donatı elemanları ile uyumu sağlanır.
 5. Baz istasyonları, Elektrik iletim ve aydınlatma direkleri, Trafolar, Saha dolapları, Bina
  cephelerindeki İletişim kablo ve kutuları; estetik değerlere uygunluğa, çevre ile uyuma, amaca
  uygunluğa, insanları güvence altına almasına, çevre koşullarına karşı korumasına özen gösterilir.
 6. Çeşmelerin sağlık açısından sürekli bakım ve kontrolleri yapılır. Tarihi çeşmelerin özenle
  korunması sağlanır.
 7. Oyun alanı elemanları, tasarımlarının sade, zarar görmeye neden olmayacak şekilde,
  eğlendirici, çocukların bedensel ve düşünsel gelişimlerine katkı sağlayacak nitelikte olması sağlanır.
 8. Oturma elemanları, malzeme ve ergonomik açıdan kullanışlı ve estetik tasarlanır
 9. Çiçeklikler, sınırlayıcı eleman olarak kullanımı da sağlanır.
 10. Çiçeklikler, bitki materyalinin ihtiyaç duyduğu miktarda saksı harcı yer alabilecek, bitki için
  yeterli suyu depolayabilecek, yeterli drenajı sağlayabilecek, bakım ve sulama hizmetlerinin kolayca
  yürütülebileceği bir yapı şeklinde tasarlanır.
 11. Çiçeklikler, içerisinde kullanılan mevsimlik bitki türlerinin uygun mevsimlerde yenilenme
  işlemleri yapılır.
  7.4 Kent Estetik Kurulu, görev alanındaki binalardaki bina yazıları, reklam panoları ayrıca, yeni
  yapılacak yapılar ile mevcutların tadilatlarında cephe, çatı, renk, malzeme ve çevre düzeni açısından inceleme

yapar ve görüş bildirir, İlke kararları doğrultusunda yapılacak her türlü ölçek ve türde mimarlık-mühendislik-
peyzaj, kentsel tasarım projelerini inceleyerek uygunluk görüşü verir, yapılacak ve yaptırılacak projeler

konusunda esaslar belirler,
7.5 Talep edilen ve kurulca gerekli görülen konularda ilke kararları alır ve görüş bildirir.
7.6 Estetik Kurulun işleyişi ile ilgili işlemler ve Kurul Sekreterliği hizmetleri, Kentsel Tasarım
Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Kurulun görev alanı : Tirebolu Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde kalan meydan,
bulvar, cadde, ana yollar, parklar, otoparklar ile bu yerlere cephesi olan yapılar ile kentsel dönüşüm, gelişim
ve özel proje alanlarıdır. Ayrıca kentin önemli prestij yapılarının çevresi ile ilgili olarak yapılacak
düzenlemeleri incelemek ve ilke kararları almak da görevleri arasındadır.
Estetik Kurulun Çalışma Şekli
MADDE8-
8.1 Kurulun toplantı gündemi, Kurul Sekreterliğince hazırlanır. Toplantı gündemi üyelere yazılı / sözlü
olarak toplantıdan önce duyurulur.
8.2 Kurul toplantıları Kurul Başkanının onayını almak suretiyle Kurul Sekretaryasının belirlediği tarih ve
yerde toplanır. Bir sonraki toplantı için Kurul Üyeleri gündem hakkında önerilerde bulunabilir.
8.3 Kurul toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
8.4 Kurul ayda en az bir kez toplanır, kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Kurul
toplantılarında oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının kullandığı oy doğrultusunda karar alınır.
8.5 Kurulda değerlendirilecek konular için başvurular, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılır.
8.6 Basit tadilat ve düzenlemelerde ilgili teknik birim ilke kararları doğrultusunda Kurulu
bilgilendirilmek şartıyla çalışmayı sonuçlandırır ve başkanın onayıyla karara bağlar.
8.7 Kent Estetik Kurulu olumlu ya da olumsuz kararlarını gerekçeleriyle raporunda açıklar. Raporlar,
projeler ve ekli belgelerin bir örneği Kurul Üyelerince imzalanır. Kurul proje müelliflerinin toplantıya
katılarak açıklama yapmasını isteyebilir.
8.8 Kurulun aldığı kararlar ilgili birimlerce denetlenir ve yerine getirilir. Bu kararların uygulanmasında
oluşabilecek kanuni ve fiziksel zorluklar varsa Belediyesi farklı bir uygulama yapmadan aksaklıkları
gerekçeli raporla bildirerek kuruldan yeni bir karar almasını talep edebilir.

4
8.9 Gündemdeki konu ile kişisel ve birinci dereceden hısımları açısından ilişkisi veya çıkarı olan üye bu
konunun değerlendirmesi sırasında Kurul toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.
8.10 Kurul, gelen projeleri geliş tarihinden itibaren en geç 1 ayda içerisinde inceleyip sonuçlandırmak ve
karara bağlamak zorundadır. Kurul Kararları Kurul üyelerine imzalatılır, karar suretleri, Kurul Sekreteryası
tarafından resmi yazışma kurallarına uygun olarak gerekli yerlere dağıtılır.
8.11 Kurul Sekretaryası tarafından Kent Estetik Kurul Toplantı Tutanakları ve Genel Kayıt Defteri tutulur
ve tüm belgeler, projeler arşivlenir.
8.12 Kurul da uzmanlık gerektiren konular görüşülürken konu ile ilgili uzmanlar davet edilebilir. Davet
edilen uzman kişiler, kurula konu ile ilgili olarak görüşlerini bildirir, karara imza atar ancak kararlarda oy
hakları yoktur.
8.13 Kurul kararları ve raporları, ilke kararları alenidir. Çeşitli yollarla kamuoyuna duyurulur.
Estetik Kurula Gönderilecek Belge ve Projeler
MADDE9-
Tirebolu Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde kalan meydan, bulvar, cadde, ana yollar,
parklar, otoparklar ile bu yerlere cephesi olan yapılar ile kentsel dönüşüm, gelişim ve özel proje alanlarında
yapılacak yeni uygulamalar ve mevcut yapılarda tadilatlar için yapılacak başvurularda aşağıdaki hususlara
uyulur:
9.1 a) Dilekçe
b) 1/1000 ölçekli imar planı.
c) İmar durum belgesi.
d) Yol kotu (tabii zeminden kot alan parsellerde tabii zemin etüd notu),
e) Çalışmaları içeren bir adet CD.
9.2 1/200 ölçekte varsa komşu parselleri de gösteren vaziyet planı
Peyzaj tasarım öğeleri (otopark, zemin kaplamaları, kentsel donatı elemanları), çatı kotu
üstünde yer alan asansör makine dairesi, tüm tesisat üniteleri ve bacalar kotları ile birlikte gösterilir.
9.3 Sokak ve meydandan alınan, mevcut yapıların cephelerini ve sokak karakterini ortaya koyan
ve öneri yapıya da aynı oranda yer veren ölçeksiz bilgisayar çıktısı fotoğraf-siluetler. (caddenin her
iki yüzünü gösterecek şekilde)
9.4 Kurulca gerekli görüldüğü takdirde, önemli aks ve yerler için 1/500 maket (yakın çevresi ile
birlikte) ve perspektifler.
9.5 1/100 veya 1/50 ölçekli planlar, ön, yan ve arka görünüşler.
Çizimlerde: düşey ve yatay yağmur boruları, asansör kulesi, ısıtma ve soğutma üniteleri (cephe
yüzeyi veya çatı üzerindeki), bacalar, cephedeki yüzey farklılıkları, (gereksiz ve yapının bütünü ile
bağdaşmayan süslerden arınmış) balkon, korkuluk ve dekoratif öğeler gösterilecek, renk ve
malzemeler belirtilecektir. Görünüşler, oranları belirtecek şekilde siyah beyaz ve ayrıca renkli olarak
hazırlanacaktır. Ayrıca bitkisel peyzaj planlaması cephe çalışmasında gösterilebilir.
9.6 Rapor
Çevreyle görsel ilişki, özgün tutum, karakteristik cephe düzeni, renk ve malzeme tercih nedenleri,
doku, dolu boş oranı, uyum ve karşıtlık açısından kente görsel açıdan katkısı vb. konularda
açıklamaları (en fazla 2 sayfa) içermelidir.
9.7 Kent estetiğini olumsuz etkileyen uygulamalar için vatandaşların müracaatları, kurumlardan gelecek
öneriler Kurul Sekreterliğine iletilecektir.
9.8 Kurul Sekretaryasına gelen yazılar Kurul Başkanı tarafından Kent Estetik Kurulu raportörlerine sevk
edilir. Raportörler tarafından hazırlanan raporlar karara bağlanmak üzere Kurul Sekretaryası tarafından Kurul
Gündemine alınır.
Kurul, gelen projeleri geliş tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde inceleyip sonuçlandırarak karara bağlamak
zorundadır. Kurullara verilen ve kurullarca incelenerek karara bağlanan proje, ve belgelerin suretleri
Sekreterlikçe imzalanır ve mühürlenir. Alınan kararlar ve ekleri yazışma usullerine göre Sekreterlik tarafından
ilgili yerlere dağıtılır.

5

İnceleme ve Karar Süreleri
MADDE 10- Kurul, Belediye görev, yetki ve sorumluluk alanına ait kentsel tasarım, mimari projelerini
ve ilgili belediyelerden ön incelemesi yapılan projelerin belgeleri ile geliş tarihinden itibaren bir ay
içinde inceleyip sonuçlandırarak karara bağlamak zorundadır.Estetik kurulca uygun görülen projeler
ilgili belediyesince kesin inceleme neticesinde ruhsatlandırılır.
Estetik Kurulca Alınan Kararların Dağıtımı
MADDE 11- Kurullara verilen ve kurullarca incelenerek karara bağlanan konular ile ilgili kararların
suretleri sekreterlikçe imzalanır ve mühürlenir.
Alınan kararlar ve ekleri yazışma usullerine göre sekreterlik tarafından ilgili yerlere dağıtılır.
Estetik Kurulca Alınan Kararlara Uyma Zorunluluğu
MADDE 12- Belediyeler kendi sınırları içerisinde kurulca getirilen kurallara uymak ve getirilen
düzenlemeleri gerçekleştirmekle sorumludur.
Estetik Kurulun Büro, Sekreterlik, Raportörlük Arşivleme Hizmetleri
MADDE 13- Kurulun büro, sekreterlik, raportörlük ve arşivleme hizmetleri Kentsel Tasarım
Müdürlüğünce yürütülür. Kurulda değerlendirilecek konular için başvurular ”Kurul Sekreterliği” ne
yapılır.
Huzur Hakkı
MADDE 14-
Kent Estetik Kurul Üyeleri Belediye Hizmetlerine gönüllü katılım esasları ile çalışmayı kabul eder.
İdari Yaptırımlar
MADDE 15- Belediyeler; estetiğe, tarihi ve doğal değerlere, civarın karakterine uygun, kent kimliğine
katkıda bulunacak kamu ve özel bina cepheleri, kent mekanları, kent mobilyaları ve kentsel tasarım
projeleri elde edilmesi için kurulca belirlenen genel ilkeleri ve daha sonra alınacak özel ilke kararlarını
ve kurul tarafından onaylanan projeleri uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.
Bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden hazırlanan diğer mevzuat hükümlerine
aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu
gereğince idari yaptırım uygulanır.
Denetim
MADDE 16- Belediye , Estetik kurulun almış olduğu kararların uygulanmasını denetlemekle
görevlidirler. Yapılan bu denetimleri her ayın başında rapor halinde, Belediye İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne bildirirler. Kurul üyeleri alınan kararların uygulamalarını yerinde görmek ve denetlemek
amacıyla belli aralıklarla teknik geziler düzenler.
Vatandaşlarımızın uygulama denetimine katılımlarını sağlamak amacıyla, Estetik Kurulunun
sorumluluğu altında bulunan cadde, bulvar, meydan ve ana yolların her biri için ayrı olmak üzere en az
iki kişiden oluşacak ve gönüllülük esasına göre katılım sağlayacak istekliler arasından Estetik Kurulunca
“ Kent Estetiği Gönüllüleri ” seçilir. Bu kişilere gönüllülük kartı verilir.

6
Kent estetiği gönüllülerin görevi, sorumlu oldukları cadde, bulvar, meydan ve ana yollarla ilgili öneri,
istek ve şikayetleri Estetik Kuruluna bildirmektir.

Eğitim
MADDE 17-Kent estetiği bilincini artırmak amacıyla Tirebolu Belediyesince çeşitli yarışmalar (Resim, Güzel
Bahçe, Güzel Cephe Yarışmaları vb.) düzenlenir.
Estetik Kurul İlke Kararlarının uygulaması ve yorumu ile ilgili olarak Belediye, personelleri, kent
estetiği gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları ile eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 18- Bu Yönetmelik Belediye Meclisi kabulünden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- Bu yönerge Belediye Başkanı tarafından yürütülür
GEÇİCİ MADDE 1:
Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce yapılan bu yönetmelik hükümlerine uygun olmayan Kent estetik ilke
ve esasları, reklam uygulamaları ve görüntü kirliliği oluşturan bina cepheleri, yönetmeliğin yayım tarihinden
itibaren en geç 1 ay içerisinde uygun hale getirilir. Yönetmeliğe uygun hale getirilmeyenler hakkında iadari yaptırımlar uygulanır.

Comments are closed.