TİREBOLU BELEDEYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

Tirebolu Belediyesi Artık EURODESK Temas Noktası
14 Haziran 2019
TİREBOLU BELEDİYESİ ESTETİK KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
2 Temmuz 2019

TİREBOLU BELEDEYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:   

     MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, beldede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.   

Kapsam: 

       MADDE 2- Bu yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, tüm işyerleri, müesseseler ve kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsar. 

Hukuki dayanak:

        MADDE 3- Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ve 51 inci maddesi, 15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe ve 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 

       MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;         a)Belediye: Tirebolu Belediyesini,         b)Belediye Başkanı: Tirebolu Belediye Başkanını,         c)Belediye Meclisi: Tirebolu Belediye Meclisini,         d)Belediye Encümeni: Tirebolu Belediye Encümenini,         e)Belediye Zabıtası: Tirebolu Belediye Zabıtasını,         ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Belediye Emir Ve Yasakları

       Kamu Güvenliği, Huzur ve Sağlığı  Ġlgili Emir ve Yasaklar

        MADDE 5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.         (1) Halkın huzur ve sükûnunu bozacak, fiil ve davranışlarda bulunmak.         (2) Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.         (3) Umumi çeşmelerden; araçlarla veya hortumla, inşaatlara ve evlere su almak, bahçe sulamak, çeşmenin etrafını kirletmek, işgal etmek.         (4) Mesire yerleri ve parklarda; çöp ve atık malzemeleri çevreye gelişi güzel vaziyette bırakmak. 

       (5) Parklarda, cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, açık ateş, mangal, semaver yakmak ve alkollü içki içmek.                                                                                                                                  

(6) Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak ve zarar vermek.         (7) Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri ile, kış mevsiminde hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri dışında, yaz mevsiminde hafta içi 08.00 – 20.00 saatleri dışında çalışma yapmak.         Tatil günlerinde ise, cumartesi günü için hafta içi yaz ve kış saatlerinin uygulanması Pazar günü dini ve milli bayram günlerinde ise ev içi tadilat çalışmaları da dahil olmak üzere çalışma yapmak.         Gürültüye duyarlı bölgelerde (okul,hastane vb.) çalışma yapmak Zabıta Müdürlüğünden alınacak özel izne bağlıdır.         (8) Şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları dâhilinde bulunan pasajların, iş merkezlerinin ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde çevreye rahatsızlık verecek şekilde aşısız, kaydı olmayan köpek vb. evcil hayvanların, kümes hayvanlarının, güvercin vb. kuşların beslenmesine mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak.         (9) Konut içerisinde ve konut bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve kayıtlı olan evcil hayvanların hijyen, koku ve gürültü yönünden çevre sakinlerini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri almayarak çevreye rahatsızlık vermek         (10) Hayvan pazarı dışında, hayvan alım ve satımı yapmak.         (11) Meskûn mahal içerisinde, arı beslemek.        (12) Fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.         (13) Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarıyla ses yükseltici cihazlar veya hoparlör ile cadde ve sokaklara yayın yapmak, bu tür cihazlar kullanılarak çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek, çalgıcılık yapmak, megafon ile gezici satıcılık ve hurdacılık yapmak         (14) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak.         (15) Açıkta çevreye ve insanlara zarar verecek şekilde her türlü eşya taşımak.         (16) Belediye hudutları dâhilinde İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi işyerlerinin belediye encümenince belirlenen açma – kapama saatlerine uymaması.         (17) İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık yapmak.         (18 Düğün salonları, meyhane, içkili lokanta, bar ve diskotek gibi canlı müzik yayını yapılan benzeri iş yerlerinin faaliyetlerinden dolayı yasalarla belirlenen gürültü düzeyini aşarak çevreye rahatsızlık vermeleri,         (19) İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses ve müzik yayını yapmak.         (20) Belediyece gösterilen alanlar dışında gezici veya sabit seyyar satıcılık yapmak.                                           (21) Plajlarda; Kamp çadırı etrafında ve Denize girme esnasında,  genel ahlaka aykırı hareketlerde bulunma.( iç çamaşırı ve soyunma v.b)        (22) Enerji Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan; Kaldırım ve yollarda bulunan Elektrik iletim ve aydınlatma  direkleri, Saha dolapları, yayaların ve araçların güvenliğini engelleyecek, tehlikeye sokacak şekilde yerleştirmek veya yerleşmiş olması.        ( 23)  Enerji Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan; Elektrik iletim ve aydınlatma  direkleri, iletim hatları, Kaçak akıma sebebiyet verecek risklerin;  insanların ve hayvanların güvenliğini tehlikeye sokacak  şekilde olması durumunda, önlem ve tedbir almamak.        (24) Enerji Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan; insanların ve hayvanların güvenliğini tehlikeye sokacak  Elektrik iletim ve aydınlatma  direkleri; metal, beton ve Ağaç olan çeşitlerinin, insan çıkmasına engel olacak şekilde korkuluk bulunması, Tehlike işaret Uyarıcı levhaların bulunması, statik yapısı  bozulmuş, deforme olmuş tesislerin bulunması, yarı iletken bitkiler ile teması kesilecek şekilde önlem ve tedbir almamak.         25 Enerji Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan;  Trafoların ve Trafo direklerine insanların

yaklaşamayacağı şekilde, uyarı levhaları ve yarı iletken bitkilerden arındırılacak şekilde  tedbir önlem almamak.      26 Enerji Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan;Elektrik direk, iletim hatları ve  trafoların, Yağışlı havalarada, yıldırım düşmesi riskine  karşı; yüksek  akım sonucu tehlikeli duruma sebebiyet vermemesi için,   can ve mal emniyeti açısından önlem ve tedbir almamak.      27  Enerji Dağıtım şirketlerinin mülkiyetinde bulunan sayaçların, kesme ve bağlama yapılması durumlarında, insanların elektirk akımı tehlikesine karşı, kablo uçlarının yalıtım önlem ve tedbirler almamak.     28   Enerji Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan; saha dolaplarının, kapak, kilit veya deforme olması durumunda, can ve mal emniyetini güvence altına alması için önlem ve tedbirlerin alınması.      29  Enerji Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan, cadde sokaklarda Elektrik direk ve İletim hatları binalara yakın olan, balkon ve  pencerelerden insan uzanma mesafesinde kalan tesisatların can ve mal emniyeti açısından tedbir ve önlem almamak.     30  Enerji Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan ; Yer altından geçirilen enerji nakil iletim  hatlarının,  herhangi yol bakım, onarım veya kazı esnasında can ve mal emniyetini tehlike risklerinden korunması amaçlı;  hatların geçtiği yerlerin, hat boyunca uyarı çizgileri, işaretleri ile belirlememek.     31   Enerji Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan; aydınlatma hizmetin sürekliliği temin etmek zorunda olduğu,cadde ve  sokak lambaları arızasından dolayı oluşan kör nokta sebebiyle, insanların can ve mal emniyeti açısından önlem ve tedbirleri almamak.      

Temizlik ve Çevre İle İlgili Emir ve Yasaklar      

MADDE 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

        (1) Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek,         (2) Kanalizasyon ve mazgalları tıkayan veya fena koku yayan, maddeler atmak ve dökmek.         (3) Yol ve kaldırımlara paspas atmak, etrafı kirletecek ve/veya fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri şeyleri sermek, dökmek ve kurutmak, yağmurlu havalarda yıkanması amacı ile cadde, sokak ve kaldırım üzerine çiçek saksısı çıkarmak ve dizmek.        (4) Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda yüzmek, yıkanmak, araç, eşya yıkamak, bahçe sulamak ve çevresini kirletmek.         (5) Her çeşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi kirletmek.         (6) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak.         (7) Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynırların yerlerini değiştirmek, zarar vermek,         (8) İşyerlerinde, belediye tarafından kabul edilen standartlara uygun, çöp kutusu bulundurmamak ve şahsına ait çöp kaplarını, umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak.         (9) Çöp kaplarını ve/veya poşetlerini üstü kapalı da olsa, çöp toplama saatleri dışında, cadde, sokak ve meydanlara bırakmak.         (10) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak,         (11) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, lavabo, banyo, mutfak, tuvalet akarları ile foseptik ve her türlü sanayi ve kirli suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak;         Yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek ve varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.         (12) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek.         (13) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.         (14) Bina cepheleri yıkanırken, boyanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken; gelip geçenlerin üstlerini kirletmek ve işyerlerinin temizlenmesiyle oluşan atık suları, yaya kaldırımlarına

akıtarak bırakmak; yağmur sularını çatı ve saçaklardan boru içinde zemine akıtmak.        (15) Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile halı, çamaşır vb. şeyleri asmak.         (16) Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkamak, çevreyi kirletmek.         (17) Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, belediyenin ihtarına rağmen kesmemek.         (18) Otobüs ve Minibüs duraklarının, binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek.         (19) Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek.         (20) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların, gezdirilen evcil hayvanların, cadde, sokak ve yol üzerinden geçirilen küçük ve büyük baş hayvan sürülerinin yerleri kirletmesine meydan vermek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, mezarlık ve mabetlerin avlularında otlatmak, sirk gösterisi gayesiyle cadde ve sokaklarda hayvan oynatmak.         (21) Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak, depo etmek (yetkili lisanslı firmalar ve kişiler hariç) ve bu işlemler esnasında çevrenin kirlenmesine sebebiyet vermek.         (22) Araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atılması.         (23) Binalarda izin verilen yakıt haricinde, yakıt kullanmak.         (24) Katı yakıt için izin verilen yakıt haricinde yakıt satmak.         (25) Torbalanmamış kömür satmak ve açık olarak taşımak. Kalorifer ve soba yakıtlarını cadde, sokak ve bahçe içerisine gelişi güzel şekilde depolayarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olmak,         (26) İl Mahalli Cevre Kurul kararı ya da Belediye Encümen Kararı ile kalorifer yakma zaman ve saatleri belirlenmiş olmasına rağmen kaloriferlerin yakılmaması veya belirlenen zaman ve saatlere uyulmaması.         (27) Kalorifer yakma sertifikası olmayan kaloriferci çalıştırmak.         (28) Yol ve kaldırımda odun kesmek, kırmak ve çevreyi kirletmek.         (29) Yakıt sevkıyatı  esnasında çevreyi kirletmek.         (30) Şehir içerisinde, izin verilen yerler dışında kapalı ve açık alanlarda, her türlü hurda depolamak.         (31) Yerleşim yerlerinde ve boş alanlarda; çöp atıkları ve benzeri malzemeleri toplamak, biriktirmek ve yakmak.         (32) Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek         (33) Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynırlarının içine atmak.         (34) Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri, belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek. (EK.1)         (35) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.         (36) Fırın ve fabrikaların bacalarından kaynaklanan is, toz, kurum gibi etkenlerin çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu gibi işletmelerin bacalarının üzerine is, toz ve kurum tutucu filtre takılmaması.        (37) Nakil aracı ile saman veya hafriyat, kum vb gibi nakil yaparken  brandasız ve örtüsüz taşıma yaparak cadde ve meydanları kirletmek.         (38) Boş arsalardaki yabani ot ve malzemelerle ilgili yangına karşı gerekli önlemleri almamak,

kurumuş yabani otların temizliğini yapmamak, (yapılmadığı takdirde arsa belediye tarafından temizlenir ve temizleme masrafı arsa sahibinden alınır.) Boş arsalara izinsiz malzeme koymak ve depolamak.

 Düzenin Sağlanması ile İlgili Emir ve Yasaklar       

 MADDE 7- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.         (1) Umuma mahsus yerlerde, mabetlerin avlularında, terminal, gar ve parklarda bulunan banklarda yatmak ve içki içmek.         (2) Belediye tarafından konulmuş şehir mobilyalarını, sokak levhalarını, aydınlatma lambalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, bozmak, kirletmek, düşürmek ve yerlerini değiştirmek.         (3) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, yük ve malzeme koymak, çimler üzerine araç park etmek, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.         (4) Umumi havuzlarda yüzmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek.         (5) Yol, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların giriş, koridor ve merdivenlerini işgal etmek         (6) Bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.         (7) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.         (8) Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, et, balık, çiroz vs. gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak.         (9) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak, bu yerlere çöp vb. malzemelerin atılmasına mahal vermek.          (10) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda sondaj ve kazı yapmak, izinli dahi olsa kazı ve sondaj esnasında cadde, sokak ve kamuya ait alanları kirletmek,         (11) Dükkânların önüne; tezgâh, stant, sandalye vb. şeyleri koymak ve buralarda oturmak.         (12) Yol ve kaldırımları, her ne suretle olursa olsun, işgal etmek.         (13) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; baba direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklâm levhası ve benzeri şeyler koymak.         (14) Tretuvarların üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklâm panoları dikmek, işyerleri dış cephesinde bulunan reklâm levhalarını cadde ve sokaklara amut(dikey) vaziyette takmak ve uzatmak,         (15) İşyerlerinin, vitrin ve önlerine, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve projektör (ışıldak) vb. elemanları koymak.         (16) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak, otoparkın araç ile dolu olması nedeniyle işletmecisi tarafından otopark çevresine işgale sebebiyet verecek şekilde araç park ettirmek,         (17) Ücretini ödemeden (ilan reklam vergisi) izin almadan şehir içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek.                 Sağlık ve Esenlikle Ġlgili Emir ve Yasaklar         MADDE 8- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.         (1) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi (veteriner sağlık raporu) ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek. 

       (2) Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda tekerlekli patenle kaymak, futbol oynamak, havalı tüfekle atış talimi yapmak, uçurtma uçurmak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak.         (3) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek.         .         (4) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak,         5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. maddesinin L bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Terrier, Japonece Tosa türü hayvanları beslemek cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek,         (5) Yol üzerindeki binaların cephelerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek; binalarda bulunan pencere, balkon, teras vb. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak,         (6) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini, her nerede olursa olsun, çöp konteynırlarına atmak, açıkta bırakmak ve umuma mahsus yerlere atmak ve gömmek, cadde, sokak, bahçe ve halka açık alanlarda hayvan kesmek,         (7) Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, ağıl ve ahır yaparak, büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını sokaklara, parklara, bahçelere bırakmak dökmek.         (8) Gıda sevkıyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkıyatı yapmak. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğinin EK-1/D maddesinin (e) bendi hükümlerini taşımayan motorlu ve motorsuz araçlar üzerinde köfte, balık vb. gıdaların pişirilerek açıkta satışını yapmak.         (9) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak.         (10) Gıda maddelerini üreten, satan ve depo eden her türlü işyerinde vasıfları bozulmuş-son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerinin bulundurulması ve satışının yapılması yasaktır.         (11) Ruhsatlı mezbahalar haricinde kaçak hayvan kesimi yapmak.         (12) Et ve et ürünleri satan işyerlerinde damgasız ve veteriner sağlık raporu olmayan, bozulmaya yüz tutmuş et ürünleri ve sakatat satışı yapmak.         (13) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçların şehir içerisinde konutlara bitişik olarak park etmesi.        (14) Kalorifer veya ısıtıcı cihazlarla ısıtılan otel, eğlence gibi yerlerin ısı dereceleri hava şartlarına göre (+15) dereceden aşağı düşürülemez.        

 Mezarlıklarla Ġlgili Emir ve Yasaklar

         MADDE 9- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.         (1) Belediyece müsaade edilen mezarlıklar dışında cenaze gömmek.        (2) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.        (3) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi.         (4) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek. 

       (5) Belediyeden izin almadan mezar yapmak, her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak.         (6) Belediyeden izin almadan mezarlığa ağaç dikmek.         (7) Mezarlık alanında ateş yakmak.         (8)Mezarlık içerisinde içki içmek.        (9) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.         (10) Defin ruhsatı almadan defin yapmak.         (11) Mezarlık hayır çeşmelerinden hortumla su alarak amacı dışında kullanmak. Tarla sulamak.

İmarla İlgili Emir ve Yasaklar

        MADDE 10- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.         (1) Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve ışıklık açmak; iş yerlerinin havalandırma bacalarını kanalizasyona bağlamak.         (2) Binaların dış cephesinden, proje harici kazan bacaları, havalandırma, soba, doğalgaz bacası (hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerini çıkarmak.         (3) Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları, yollara ve yaya kaldırımlarına bırakmak.         (4) Her türlü yıkımlarda; çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek, gerekli tedbirleri almamak.         (5) Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe binalar ve içinde oturulmayan harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmaması için, gerekli önlemleri almamak.         (6) İnşaatlarda, tahta perde ile çevrili kısım haricinde çalışılması.         (7) İnşaat ve tamirata ait inşaat malzemelerinin ve alet-edevatın, izin verilen alan dışında depolanması, tamirat ve yapım çalışması esnasında, her ne suretle olursa olsun gelip geçenlere ve çevreye zarar verilmesi,         (8) İnşaat atıklarını kaldırmamak ve inşaat atıklarını Belediye tarafından belirlenen bölge haricine dökmek, inşaat atık ve artıklarını cadde, sokak ve kaldırım üzerine çıkarmak,         (9) İnşaat ruhsat bilgilerini içeren levhayı binanın görünür yerine asmamak.         (10) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini, belirlenen ölçülerde tahta perde veya duvar örülerek (en az 1,5 m yükseklikte) ile kapatmamak.         (11) Belediyeye bilgi vermeden, bina cephelerinde boya, badana ve tadilat yapılması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması, izinli dahi olsa bu işlemler esnasında çevreye zarar verilmesi,         (12) Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğini önlemek için, binaların dış cephesinin belediyenin istediği renkte boyanmaması,dış cephelerin sıvasız,çok eskimiş boyada bırakılması, binaların çok uzun süre inşaat halinde bırakılması,         13 Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde; Cadde, sokaklarda ve  Bina cephesi bu yönde olan yerlerde; Telekom  ve diğer iletişim kurumlarına ait, iletim kablo ve kutuların düzensiz, kablo uçları açık ve görüntü kirliliği olacak şekilde tesis edilenlerin önlem ve tedbirini almamak.         14  Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde; 27/ocak/ 2018 tarih, 30314   sayılı Resmi Gazete yayınlanan  „‟Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi Ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik‟‟ kapsamında  madde 5/4 de belirtilen “ kent ve yapı estetiği ” esasına dayalı olarak;    Tirebolu Belediyesi Estetik Kurulundan izinlerin alınması, izin almayanların izinlerinin güncellenmesi.

       (15) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat v.b. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b. çukurların; üzerlerinin kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması. Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde bulunan su, kanal, elektrik ve telefon alt yapılarına zarar vermemek için kazı izni almamak ve alt yapı varsa kazıyı refakatli yapmamak.        (16) Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını kaldırmak veya kaldırım taşları üzerine mermer, karo, parke, halı vb. şeyler döşemek. 

       (17) İşyeri kapılarını (yangın güvenliği ile ilgili kapılar hariç) dışarıya, kaldırıma doğru açılması.         (18) Belediyeden izin almadan yol, kaldırım ve asfaltın kazılması, paletli iş makinelerince veya herhangi bir sebeple asfalt yolların tahrip edilmesi, parke taşlarının sökülmesi, beton zeminlere zarar verilmesi,         (19) Tirebolu Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas Ve Usullerine İlişkin Yönetmelik  hükümlerine aykırı davranmak.        (20) Asılan reklâm tabelalarının komşu esnafların görünümünü engellemesi, ışıklı reklâm panolarının meskenlere rahatsızlık vermemesi için gerekli önlemleri almamak.         (21) Toprak, kum, mıcır, harç vb. inşaat malzemeleri ile kömür tozu ve talaş ile ot saman ve hurda kâğıt vb. maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek, belirlenen gün ve saatler dışında izinsiz hafriyat çalışması yapmak ve beton dökmek,         (22) Yol, yeşil alan ve imar çalışmaları sonucu oluşan yol artığı vb. alanlara ekin ekmek, bu alanlarda ziraat yapmak.         (23) Bina ön cephelerinde yer alan klima, soğutucu, ısıtıcı, çanak anten vb. gibi eklentiler ile çevre ve görüntü kirliliği oluşturmak, merkezi arka cephede veya balkon içlerinde dışarıdan görünecek şekilde yapmak.        Trafik ve Toplu Taşıma ile Ġlgili Emir ve Yasaklar         MADDE 11- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.         (1) Toplu taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek eşyalarla ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek.         (2) Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak.         (3) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak, alkollü içki içmek, yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklara yatmak, zarar vermek, ayak dayamak ve ayakkabılarını çıkarmak.         (4) Belediyemize ait ücrete tabi terminal ve minibüs duraklarından çıkış ücreti ödemeden otobüs, minibüs ve diğer araçların çıkış yapması         (5) Ticari amaçla kullanılan araçların içlerini temiz bulundurmamak.        (6) Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak.         (7) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş güzergâhlar ve duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi.         (8) Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu araçların fren, zil, kampana vs. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde veya durak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak.         (9) Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dâhilinde istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi uygulamak ve pazarlık etmek.         (10) Şehir içinde kaldırım ve amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek.         (11) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları, servis minibüsleri, dolmuş ve taksilerle ilgili aldığı kararlara uymamak.         (12) Terminal, garaj, minibüs, taksi vb. duraklarda çığırtkanlık yapmak.         (13) Şehir, ilçe, köy arası çalışan otobüs, midibüs ve minibüslerin, belediye ve il trafik komisyonunca belirlenmiş yerler haricinde yolcu indirip/bindirmesi.         (14) İzin verilen saatler dışında trafiğe kapatılmış olan cadde ve sokaklara motorlu araç ile girilmesi.         (15) İtfaiyeye ait yangın muslukları ve hidrantları, Belediye araçlarının su aldığı yerleri

engelleyecek şekilde buralara park etmek.        (16) Parklar, yaya geçitleri, tretuvar vb. yerlerde araç ve motosikletle dolaşmak, park ederek işgal etmek.        (17) Belediyece izin verilen yerler dışında hayvanların çektiği arabalar ile trafiğe çıkmak.        (18) Bisiklet ya da motosiklet ve hayvanlarla çekilen araçların girmesinin belediyece yasak olduğu belirlenen yerlerde bu araçları kullanmak, belirlenen saatler dışında yük indirmek amacı ile dahi olsa trafiğe kapatılmış cadde ve sokaklara araç sokmak.         (19) Toplu taşıma araçlarında yangın aleti ve ilk yardım dolabı bulundurmamak.         (20) Seyir halindeki araçlarla  yayalar üzerine su ve çamur sıçratmak.         (21) Şehir içinde kaldırım ve amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek.         (22) Şehir içinde insanları panikleten, korkutan ve rahatsız eden yüksek ses çıkartan korna çalmak, araçlara ses seviyesini yükselten egzoz taktırmak, gürültü çıkarmak, çevreye rahatsızlık vermek.         (23)Belediye otobüs ve minibüs duraklarını işgal etmek ve park etmek.         (24)Belirlenen saatler dışında ilçe Trafik Komisyonu tarafından tespit edilen bölgelere, ağır vasıtalarla girmek.         25) Belediye tarafından tahsis edilen garaj otoparklar haricinde, otobüs ve kamyon park edilmesi.         (26) Şehir içi hafriyat taşıyan araçların belediyeden izin almaması,         (27) Toplu taşım araçlarının, kurullarca tayin ve tespit edilen güzergahların dışına çıkarak, taşıma yapması.         (28) Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere, toplu taşım araçlarında yüksek sesle müzik dinlenmesi.         

       Daimi ve Geçici Pazar Yerleriyle Ġlgili Yasaklar         MADDE 12- Daimi ve geçici pazaryerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.         (1)Pazar yerine kapanış saatinden önce araçla girmek.         (2) Hileli satış yapmak. (Bir yıl içerisinde üç defa hileli satış yaptığı tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir.)         (3) Pazaryerinde yüksek sesle bağırarak satış yapmaya çalışmak.         (4) Pazaryeri olarak gösterilen mahallelerin sınırlarını aşmak.         (5) Damgalanmamış ölçü ve tartı aleti ile el kantarı kullanmak.         (6) Pazaryerlerinde yaya ve taşıt geçişleri için ayrılan bölümleri işgal etmek.         (7) Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında pazaryerlerinde depolama yapmak, tezgâh açarak faaliyette bulunmak.         (8) Belediyeden izin almadan kavun, karpuz ve narenciye vb. sergileri kurmak.         (9) Pazarın bitimini müteakip pazaryerinde mal ve malzeme bırakmak, çıkan çöpleri poşete koymadan dağınık vaziyette pazaryeri içerisine bırakmak.         (10) Satışa arz edilen mallar için fiyat etiketi koymamak veya müşteriyi aldatıcı etiket koymak.         (11) Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak.         (12) Belediyeden izin almadan tahsis edilen stantlarda değişiklik veya ilave yapmak. 

       (13) Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak ve devretmek.(Bu durumu tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir.)

        (14) Mesken, apartman, kapalı alanlar  ve dükkan gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamak, duvarlara çivi çakmak, pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar 

verici hareketlerde bulunmak.

       Belediyenin Ruhsat ve Denetimine Tabi Ġşyerleriyle Ġlgili Emir ve Yasaklar         MADDE 13- Belediyenin ruhsat ve denetimine dair işyerleri aşağıdaki emir ve yasaklara uymak zorundadır.         (1) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açılması ve çalıştırılması.         (2) İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış, yangın söndürme cihazı bulundurulmaması.         (3) İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında, ruhsata aykırı işlerin yapılması, ruhsat alındıktan sonra işyerinin büyütülmesi ve ruhsat şartlarında değişiklik yapılması.         (4) Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen “Canlı Müzik İzni” iptal edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasına ve gerekli ikaz levhalarının işyerine asılmasını sağlar.         (5) İçki içilmesine müsaade edilmeyen işyerlerinde; içki içilmesi, içirilmesine izin verilmesi, açık içki satılması (bakkal ve tekel bayileri vb.).         (6) Kabukları soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek maddelerin, açıkta bulundurulması ve satılması.         (7) Gıda maddeleriyle ilgili olarak; ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve ambalajlanmasında kullanılan, her türlü alet, edevat, malzeme, vasıta ve tesisatın; gıda maddelerinin evsafını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde paslanmaz, temizliği kolay cins, evsaf ve biçimde olmaması,         (8) Kasap vb. işyerlerinde hazırda çekilmiş kıyma bulundurulması yasaktır. Kıyma müşterinin gözü önünde hazırlanacaktır.        (9) Gıda maddeleriyle ilgili olarak; bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf vb. şeylerin üzerlerinin; cam, mermer, fayans vb. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplanmaması ve devamlı temiz bulundurulmaması.         (10) İşyerlerinin her zaman temiz bulundurulmaması, temizliğin, sıhhi usullerle yapılmaması, genel temizliğe riayet edilmemesi; berber ve kuaförlerin kullandıkları aletleri steril hale getirmek için gerekli sıvı veya steril cihazlarının bulundurulmaması, hijyene uyulmaması ve seyyar olarak berberlik yapılması,          Yapılan işin türüne göre kullanılan her türlü malzeme ile bardak, tabak, çatal, kaşık vb. mutfak malzemeleri, oyun kâğıtları ve aletlerinin, temizliğinin yetersiz olması, çok aşınmış ve kullanım vasfını kaybetmiş olması. Tuvaletlerde hijyenik şartlara uymamak, sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurmamak.        (11) İşyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerinin; sıhhi vasıflarını herhangi bir suretle ihlal edebilecek işlere, tahsis edilmesi.         (12) İşyerlerinden, ikametgâhlara ve diğer işyerlerine kapı açılması.         (13) İşyerlerinde çalışanların; elbiselerini, gıda maddelerine temas edecek yerlere koyması.         (14) 10 kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi vb. yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.        (15) Sıhhi tedbirleri alınmamış ve ambalajlanmamış gıda maddelerinin taşınması ve satılması, paketlenmiş, ambalajlanmış ürünlerin etiketsiz ve son kullanma tarihi geçmiş olarak satılması.         (16) İşyerlerinde, istenen standartlarda, çöp kovası bulundurulmaması.         (17) Bozulabilecek besin maddelerinin, soğuk hava depoları ve dolaplarında teşhir ve muhafaza edilmemesi.         (18) İşyerlerinde, akvaryum canlıları dışında hayvan bulundurulması, beslenmesi ve her türlü

haşaratın bulunmasını engelleyici tedbir alınmaması.         (19) Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurulmaması. İdareye bilgi verilmemesi.        (20) İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malın, herhangi bir sebeple satışa arz edilmemesi veya saklanması.         (21) Açıkta ekmek taşınması, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması ve satılması.         (22) Noksan gramajlı ekmek üretilmesi ve satılması.         (23) Gıda üretim ve satış yerlerinde üretim izin belgesinin görünür yerde asılı bulundurulmaması (5179 sayılı kanun ile ekmeklerde etiket zorunluluğu kaldırıldı).         (24) Taze ve bayat ekmeklerin birbirine karıştırılarak, satışa sunulması.         (25) Bayat ekmekleri tekrar hamura katarak, üretim yapılması.         (26) Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, taze ve bayat ekmeklerle ilgili, taze ve bayat olduğunu gösterir levha bulundurulmaması.         (27) Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, elektronik terazi bulundurulmaması.         (28) Halk ile teması olan personel ile çalışan işyerlerinin ve gıda maddelerini gezici olarak satanların; tüm çalışanlarının ve işyeri sahiplerinin, periyodik olarak sıhhi muayenelerinin yaptırılmaması, sağlık karnelerinin üç ayda bir vize yaptırılmaması.         (29) İşyerinde çalışanların, işkollarına göre belirlenmiş, iş elbisesi giymemesi, iş elbiselerinin kirli olması.         İş yerlerinde çalışanların ilk yardım ihtiyaçları için içerisinde ilk yardım malzemelerinin bulunduğu ecza dolabının bulunmaması.          (30) Ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu gıda mamulleri imalathanelerinde un eleme eleğinin çalışır durumda bulunmaması.         (31) Ekmek üretimi aşamasında kullanılan pasa bezlerinin bulunmaması veya kirli olması         (32) Gıda üretim ve satış yerleri ile diğer tarifeye tabi çalışan iş yerlerinde ilgili esnaf odasından onaylı fiyat tarifesinin iş yerinin görünür yerinde asılı bulunmaması.         (33) Tarifesinde ve etiketinde belirtilen satış fiyatının üzerinde (Fahiş fiyatla ) mal ve hizmet satmak.         (34) Ustalık belgesine tabi iş kollarında işyeri açanların tabi oldukları ustalık belgelerinin iş yerinde asılı olmaması.         (35) Su ve nemden etkilenecek Un, Şeker vb. gıda maddelerinin depolanması ve saklanması için gerekli tedbirlerin alınmaması.         (36) Hafta tatili ruhsatı almadan iş yerlerinin hafta sonu açık bulundurulması.         (37) Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışını yapan işyerlerinin Belediyemiz ölçü ve ayar memurluğunda kayıtlı, damgası yapılmış ölçü ve tartı aletlerini bulundurmaması, beyan yılı içerisinde damgalarını yaptırmaması.         (38) Perakende LPG tüp satış yerlerinde yönetmeliklerce ve TSE Standartlarınca belirlenen Kg. dan fazla dolu tüp bulundurulması ve bu tür işyerlerinde LPG tüpü ve aparatları dışında ürün satılması.         (39) Kumar kastı olmaksızın kahvehane ruhsatı bulunan yerler dışında kâğıt oyunları, okey, vb. oyunlar oynatılması.         (40) İşyerlerinin faaliyetleri nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı (Gürültü, Ses, Toz, Duman, İs, Koku, Katı, Sıvı ve Gaz atıkları vb.) gerekli tedbirleri almamaları.           (41) Her İşyeri ve müessese sahibinin; işyerinin girişine adı-soyadı ve ünvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı, belediye tarafından alınan kararlara uygun ve tehlike arz etmeyecek şekilde asmaması.         (42) Halk ile teması olan personel ile çalışan işyerlerinin ve gıda maddelerini gezici olarak satanların; tüm çalışanlarının ve işyeri sahiplerinin, periyodik olarak sıhhi muayenelerinin yaptırılmaması, sağlık karnelerinin üç ayda bir vize yaptırılmaması.

        (44) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinde çalıştırılan kişilerin, belediyeye bildirilmemesi, bu kişilerin bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporlarının altı ayda bir yenilenmemesi.         (45) Bakkal, Büfe, Manav, şarküteri ve marketlerin kullanım alanlarına göre m² leri (0-398) metrekare arası bakkal, büfe manav ve şarküteri, (399-750) metrekare arası Market,(751-1000)metrekare arası hipermarket, (1001-2000) metrekare arası Kros Market, (2001) metrekareden yukarı kullanım alanına sahip olanlar ise Mega Market olarak adlandırılır. Ayrıca 400 m² den büyük kullanım alanı bulunan alışveriş merkezleri, düğün salonları vb. yerler açılırken belediyemiz trafik komisyonundan araç trafiği ve otopark sorunu açısından uygun olduğuna dair Belediye Trafik Komisyon kararı almak zorundadır.

       (43) Türk Bayrağı Tüzüğünün 17 maddesi işyerleri, konut vb. özel yerlere Milli Bayramlarda, Resmi Bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk’ü anma günlerinde Bayrak asılabilir hükmü gereğince iş yerlerinin ön kısmına solmuş, deforme olmuş, yırtılmış ve özelliğini kaybetmiş bayrak asmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kabahatlerin Tespit Usulü, İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi

  Kabahatlerin Tespit Usulü

         MADDE 14-         (1) Bu Yönetmelikte sayılan Emir ve yasaklar ile kabahatler kanuna göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespiti, görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek “Zabıt Varakası” ile yapılır.         (2) Zabıt Varakasında en az iki zabıta görevlisinin imzası ile hakkında zabıt varakası düzenlenen kişinin veya temsilcisinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda varakaya şerh düşülür.         (3) Zabıt Varakasında;            a) Hakkında zabıt tutulan kişinin kimlik ve adresi,            b) Kabahatler Kanunu ve/veya Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde İdarî para cezasının gerektiren fiilin niteliği ve yasal dayanak maddesi,            c) Fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,            d) Zabıt Varakasının tarih ve saati ile varakayı düzenleyen görevlilerin adı-soyadı, unvanı ve sicil numarası açık bir şekilde yazılır. 

 İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi

        MADDE 15-         (1) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men’ine karar verilir.         (2) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.         (3) Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Uygulamaya ilişkin hükümler

         MADDE 16- Bu Yönetmelikte yer verilmeyen emir, yasak ve kabahatler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Birinci Kısım, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerinde yer alan hükümler uygulanacaktır. 

 Saklı hükümler     

   MADDE 17- Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklar hususunda diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri saklıdır. 

 Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

         MADDE 18- Bir önceki Tirebolu Belediyesi Belediye Emir Yasakları  yürürlükten kaldırılmıştır. 

 Yürürlük

        MADDE 19- Bu yönetmelik, Tirebolu Belediye Meclisinin kabulü ve internet sayfasında ilanı ile yürürlüğe girer. 

 Yürütme

        MADDE 20- Bu yönetmeliği Tirebolu Belediye Başkanı yürütür.               

 GEÇİCİ MADDE 1:        Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce yapılan bu yönetmelik hükümlerine uygun olmayan emir yasaklar yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde uygun hale getirilir. Yönetmeliğe  uygun hale getirilmeyenler hakkında idari yaptırımlar uygulanır.

       EK-1              

 Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

         a) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve atıkları.         b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.         c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları.         d) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.         e) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları.       

 Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:

        a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.         b) Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.         c) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.         d) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler.         e) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.         f) Daimi ve geçici Pazaryerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.         g) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri.         h) Soba külleri. 

Comments are closed.